Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samarbete för forskningen

SCAN-B är ett långsiktigt forskningssamarbete som involverar Lunds universitet, Region Skåne, Sydsvenska Bröstcancergruppen och sjukhuskliniker i Södra Sverige där man opererar, diagnostiserar och behandlar patienter med bröstcancer. Målet med projektet är att utveckla nya diagnostiska test som kan användas för att i olika kliniska situationer välja rätt behandlingsstrategi för den enskilda kvinnan (och mannen) med bröstcancer.

Senare års forskning har visat att bröstcancersjukdomen biologiskt kan delas in i ett antal separata undergrupper. Undergrupperna kan identifieras bl a genom analys av vilka gener som är aktiva/inaktiva i respektive tumör (genexpressionsanalys). Det finns mycket som talar för att man skulle kunna använda denna typ av indelning och analyser för att på bästa sätt välja behandlingsstrategi till den enskilda individen med bröstcancer. Det behövs dock ytterligare forskning i stora patientmaterial för att detta nya kunskapsområde ska kunna användas rutinmässigt inom sjukvården.

Inom SCAN-B används moderna molekylärbiologiska tekniker för att analysera molekylära profiler och klassificera brösttumörer från successivt inkluderade patienter. En laboratoriestruktur med ett informationshanterings-system (LIMS) och data-analysverktyg har etablerats för storskalig kontinuerlig profilering av genuttryck och genförändringar i tumörvävnad, en struktur som medger resultatrapportering som möter sjukvårdens krav på ledtider. Målsättningen är att skapa ett populationsbaserat material av bröstcancer som inkluderar huvudandelen av de nya fall som inträffar årligen i Södra Sjukvårdsregionen, Region Jönköpings län, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Alla patienter med en nydiagnostiserad bröstcancer kan erbjudas att delta i studien och därmed medverka till utveckling av ett förfinat omhändertagande av framtida bröstcancerpatienter. De patienter som väljer att delta lämnar ett blodprov och samtycker till att en liten bit av tumören tas tillvara i samband med operationen. Tumörvävnaden analyseras avseende genexpression och genomiska förändringar, medan blodceller kan används för att särskilja förändringar som uppstått i bröstcancern under tumörutvecklingen från de genvarianter som är medfödda. Tumörvävnad tas endast tillvara då det inte äventyrar den sedvanliga diagnostiken. Deltagande i studien påverkar i sig inte den behandling som ges till den enskilda patienten.

SCAN-B är ett omfattande projekt som bygger på aktiv samverkan mellan de deltagande huvudmännen, Sydsvenska Bröstcancergruppen och Regionalt Cancercentrum i Södra sjukvårdsregionen (RCC Syd). Helt centralt för projektet är emellertid det bidrag till studien som lämnas av enskilda individer - bröstcancerpatienterna, bröstkirurger, patologer, röntgenläkare, bröstsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, onkologer, annan sjukvårdpersonal och cancerforskare.